ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန – Ministry of Education

CRPH , NUG တို့၏ သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ တရားဝင်စာမျက်နှာများ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ(CRPH)၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG) နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ နှှင့် ဆက်စပ်ဌာနများ ၊ CRPH နှင့် NUG တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ရေး Channel များဖြစ်သည့် Radio NUG နှင့် Public Voice Television(PVTV) တို့၏ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော တရားဝင် Website, YouTube , Telegram နှင့် Facebook စာမျက်နှာများဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ
(Committee Representation Pyidaungsu Hluttaw – CRPH)
https://crphmyanmar.org
https://www.facebook.com/crph.official.mm
t.me/crphmyanmar
https://www.facebook.com/crph.cdm.support
https://www.facebook.com/crph.ofp.official
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
(National Unity Government – NUG)
https://nugmyanmar.org

Home Page English


https://www.facebook.com/NUGmyanmar
t.me/nugmyanmar
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Foreign Affairs – MOFA)

HOME


https://www.facebook.com/mofaNUG
https://www.facebook.com/NUGRepresentativeUK (United Kingdom)
https://www.facebook.com/NUGRepresentativeofficeofficial (Czech Republic)
https://www.facebook.com/NUGRepresentativeforKorea (South Korea)
https://www.facebook.com/NUGrepresentativeAU (Australia)
ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Home Affairs and Immigration – MOHAI)

ပင်မစာမျက်နှာ


https://www.facebook.com/mohaimyanmar
https://www.facebook.com/PCDMchannel
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Defence – MOD)
https://mod.nugmyanmar.org
https://www.facebook.com/modNUG
https://www.facebook.com/PeoplesEmbrace
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Federal Union Affairs – MOFUA)
https://mofua.nugmyanmar.org
https://www.facebook.com/mofuanug
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Planning, Finance and Investment – MOPFI)
https://mopfi.nugmyanmar.org/
https://www.facebook.com/MoPFINUG
https://www.facebook.com/nuglottery
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Humanitarian Assistence and Disaster Management – MOHADM)

Home


https://www.facebook.com/mohadmNUG
https://www.facebook.com/MindHealersMM
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of International Cooperation – MOIC)

HOME


https://www.facebook.com/MOICMyanmar
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Health – MOH)

Home


https://www.facebook.com/MoHNUGMyanmar
https://www.facebook.com/nhcmm
https://www.facebook.com/telehealthmm
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Education – MOE)

ပင်မစာမျက်နှာ


https://www.facebook.com/moeNUGMyanmar
သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation – MONREC)

Home


https://www.facebook.com/MONRECNUGMyanmar
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Human Right – MOHR)
https://mohr.nugmyanmar.org/
https://www.facebook.com/mohrmyanmar
အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Women, Youths and Children Affairs – MOWYCA)
https://mowyca.nugmyanmar.org
https://www.facebook.com/mowyca
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Labour – MOL)
https://mol.nugmyanmar.org
https://www.facebook.com/MoLNUGMyanmar
ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Communication, Information and Technology – MOCIT)

Home


https://www.facebook.com/MoCITNUGMyanmar
https://unitedxyz.com/
လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Electricity and Energy – MOEE)

ပင်မစာမျက်နှာ


https://www.facebook.com/Ministry-of-Electricity-and-Energy-103729738673141
https://www.facebook.com/SayNoToMeterBill/
တရားရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Justice – MOJ)
https://www.facebook.com/MoJNUG
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(Ministry of Commerce – MOC)
https://www.facebook.com/mocNUGMyan
Public Voice Television (PVTV)
https://www.facebook.com/pvtvmyanmar
https://www.youtube.com/c/pvtvmyanmar
t.me/pvtvmyanmar
Broadcast in Mizzima and DVB TV Channels
Radio NUG
https://www.facebook.com/radionug
https://www.youtube.com/c/RadioNUGMyanmar
Everydays on Air
8AM LIVE @ SW 16 Meter Band, 17.71 MHz
8PM LIVE @ SW 25 Meter Band, 12 MHz

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန – Ministry of Education

Public Voice is Public Power.

PVTV will broadcast the activities of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, National Unity Consultative Council and National Unity Government and other artworks which reflect the spirit of Spring Revolution.